Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /autoinstalator/joomla/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Informacje o projekcie

Gmina Zblewo po złożeniu wniosku aplikacyjnego i pozytywnej jego ocenie - otrzymała grant w kwocie 250 000 zł na utworzenie i prowadzenie LOWE w ramach projektu: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Zblewo w ramach projektu Nr POWR.02.14.00-00-1007/19 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest edukacja i aktywizacja osób dorosłych dotychczas nie biorących udziału (albo uczestniczących sporadycznie) w jakichkolwiek formach zorganizowanego uczenia się na obszarach zdegradowanych i defaworyzowanych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną darmowe szkolenia i warsztaty dla osób dorosłych, w tym rodziców lub opiekunów dzieci realizujących obowiązek szkolny, w szczególności będą to:
− osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;
− osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji;
− osoby dorosłe związane z rolnictwem;
− osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;
− osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;
− osoby dorosłe w wieku 45+.
− osoby niepełnosprawne
 
W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Bytoni doposażona zostanie w sprzęt informatyczny (terminale komputerowe, szkolny serwer do korzystania w tematycznych działaniach, drukarka laserowa kolorowa) oraz sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć.
 
Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy naszej gminy oraz gmin ościennych będą mogli bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje.
W tym celu stworzyliśmy ankietę, dzięki której chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby w tym zakresie. Cenne będą także propozycje szkoleń lub kursów, w których chcieliby Państwo wziąć udział.
Bardzo prosimy o poświęcenie kilku minut i wypełnienie ankiety. Działalność LOWE ma służyć zwiększeniu udziału osób dorosłych w edukacji.
Przedsięwzięcie pn. LOWE będzie realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni, 83-210 Bytonia, ul. Kasztelańska 3
Projekt zakłada przeszkolenie minimum 357 osób dorosłych.
Dla społeczności lokalnej LOWE ma stać się miejscem, gdzie m.in. poprzez doświadczenie, można nabyć i rozwinąć różne kompetencje, które następnie mogą być wykorzystane np. w poszukiwaniu ofert pracy lub zmiany pracy, przekonywaniu do siebie pracodawców i współpracowników, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, uczestniczeniu w grupach społecznych, poprawianiu relacji w rodzinie i w otwieraniu wielu innych ścieżek.
 
Czas trwania projektu: 01.07.2020 roku do 31.10.2021 roku
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE