klasa III "Ojczyzna" Mała Orkiestra Dni Naszych

09 listopada 2022 r

Kiermasz świąteczny

17 grudnia 2017 r.

Jasełka

17 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zblewo i Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo informują, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 można składać w terminie od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo, ul. Główna 17, 83-210 Zblewo.

Formularze wniosku o pomoc materialną dla uczniów dostępne są w sekretariatach szkół, Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo oraz na stronie internetowej www.cuwzblewo.pl

mpotegaProjekt „Matematyko, liczę (na) Ciebie!” skierowany jest do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się będą w okresie od września do grudnia w wymiarze 2 godz. lekcyjnych tygodniowo. Działania realizowane w ramach projektu skupiają się głównie na geometrii figur płaskich i przestrzennych oraz związanymi z nimi obliczeniami.


Obszary zrealizowanych do tej pory działań:
 „Scratch uczy konstruowania - programowanie w języku Scratch” - rysowanie figur płaskich, wielokątów foremnych, tworzenie fraktali,
 „Top Model” - wykonywanie siatek oraz modeli brył, odkrywanie zależności.


Czeka nas jeszcze wiele ciekawych i atrakcyjnych zajęć, m.in. warsztaty tangramów
i sztuka origami, GeoKlub - zespołowe i indywidualne rozwiązywanie łamigłówek matematycznych, kwadratów magicznych, łamigłówek przestrzennych, GEOklocki, pokaz powstawania brył obrotowych, budowanie brył przy użyciu zestawu do jego konstrukcji, lapbooki o własnościach figur płaskich i przestrzennych, wykonywanie pomocy dydaktycznych utrwalających omawiane treści, wykonywanie konstrukcji, stworzenie tablic matematycznych ze wzorami dotyczącymi figur.
Proponowane działania w ramach projektu przyczynią się do rozpowszechniania matematyki wśród uczniów i do rozwijania ich wyobraźni przestrzennej, a także sprawią,
że uczniowie przestaną postrzegać wzór matematyczny tylko jako zapis symboli, lecz skojarzą go z działaniem.

 

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”

Jak co roku w trzeci weekend września odbyła się ogólnopolska ,,Akcja sprzątania świata’’. Sprzątanie świata to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszymy negatywny wpływ na środowisko. W tym roku w naszej szkole przeprowadziliśmy ją w innej formie niż dotychczas. Uczniowie wraz z najbliższymi wykazali się dużym zaangażowaniem . Posprzątali najbliższe otoczenie, leśne ścieżki, pobocza. Swój udział i pracę udokumentowali licznymi zdjęciami. Mam nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są pożytecznym narzędziem w procesie edukacji ekologicznej młodego pokolenia. Zmiana naszych indywidualnych nawyków ma ogromny wpływ na bardziej przyjazne środowisko.

Beata Kolbusz

LOWE Bytonia akt

Gmina Zblewo po złożeniu wniosku aplikacyjnego i pozytywnej jego ocenie - otrzymała grant w kwocie 250 000 zł na utworzenie i prowadzenie LOWE w ramach projektu: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Zblewo w ramach projektu Nr POWR.02.14.00-00-1007/19 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

cast 4360734 1280

Proszę o zapoznanie się z ofertami ubezpieczenia dzieci od następstw nieszcześliwych wypadków na rok szkolny 2020/2021.

Oferty

Uwaga! Szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu - przedstawiamy tylko oferty, które zostały przekazane szkole przez towarzystwa ubezpieczeniowe. 

 

 

 

 

 

Wszyscy znaleźliśmy się w nowej  sytuacji. W tym trudnym czasie funkcja dydaktyczna szkoły to tylko jeden z elementów. Teraz kluczowe jest budowanie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ułatwienie im zrozumienia własnych, trudnych emocji i emocji osób im najbliższych.

Czytaj więcej...

Wszyscy znaleźliśmy się w nowej, trudnej  sytuacji. Od 25 marca do 08 kwietnia 2020 r. będziemy realizować naukę zdalnie poprzez dziennik elektroniczny Librus. Jest to nowe wyzwanie zarówno dla Was jak i nas nauczycieli. Nie wszyscy z naszych uczniów mają dostęp do Librusa, zatem z tymi osobami będziemy kontaktować się za pomocą telefonów komórkowych rodziców.

Czytaj więcej...

..:: OGŁOSZENIE ::..

Informuję, że decyzją Premiera RP od dnia 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia zostają zawieszone, z czego pierwsze dwa dni (czwartek, piątek) to okres przejściowy, w którym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze (w godz. od 8:00 do 16:00 dla szkoły podstawowej oraz w godz. od 6:30 do 16:30 dla przedszkola). Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły.

Jednocześnie informuję, że z racji zamknięcia przedszkola i szkoły rodzicom może przysługiwać zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Szczegółowe informacje na temat w/w zasiłku oraz bieżącej sytuacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach

                                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                          /-/ Tomasz Damaszk

KLASOWE ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

     18.09.2019 r. (środa)

 

KLASA

GODZINA

MIEJSCE

0

1500

zerówka

I

1600

sala 9

IV

1600

sala 1

V

1630

sala 4

VI

1600

sala 6

    

     19.09.2019 r. (czwartek)

 

KLASA

GODZINA

MIEJSCE

VII

1530

sala językowa

VIII

1600

sala 5

Dyrektor PSP w Bytoni informuje, że w świetle obowiązujących przepisów prawa szkoła ani żaden jej organ (np. Rada Rodziców)  nie może zawierać grupowych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Umowa ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

Informuję, że w związku z zawieszeniem strajku pracowników oświaty zajęcia lekcyjne zostaną wznowione od poniedziałku 29 kwietnia 2019 roku zgodnie z obowiązującym planem.

Jednocześnie przypominam, że świąteczne dni 1 i 3 są wolne od zajęć szkolnych, natomiast czwartek 2 maja to dzień wolny od zajęć lekcyjnych. W tym dniu (w czwartek 2 maja) w godz. od 8.00 do 14.00 zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Z powodu długiej nieobecności uczniów w szkole w tym semestrze nie odbędą się zaplanowane wcześniej testy diagnozujące.

Tomasz Damaszk

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni

Szanowni Rodzice,

W dniu dzisiejszym Szkolny Komitet Strajkowy poinformował o kontynuacji protestu w naszej placówce do piątku 26 kwietnia br. Prawdopodobnie zajęcia lekcyjne zostaną wznowione w poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. Ostateczną decyzję przekażę w piątek do godz. 15.00.

W związku z powyższym od 24 kwietnia br. w szkole będą organizowane tylko zajęcia opiekuńcze. Z uwagi na ograniczone możliwości organizacji tych zajęć zwracam się do Państwa z ogromną prośbą zapewnienia dzieciom opieki w domu.

Dla uczniów dojeżdżających, którzy wezmą udział w zajęciach opiekuńczych organizowane są dowozy zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Przepraszam za utrudnienia i proszę o wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor PSP w Bytoni

Tomasz Damaszk

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni  informuje, że od dnia 8 kwietnia 2019 r.  do odwołania w szkole w Bytoni rozpoczyna się  ogólnopolski strajk pracowników oświaty. W czasie trwania akcji protestacyjnej będą prowadzone w godzinach od 7:45 do 16:00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów i przedszkolaków, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Ponieważ do akcji strajkowej deklaruje przystąpienie większość nauczycieli i pracowników, zwracam się z prośbą do Rodziców o pozostawienie dzieci w domu, o ile istnieje taka możliwość.

Informacje dotyczące akcji strajkowej będą Państwu przekazywane niezwłocznie poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS oraz na szkolonej stronie internetowej.

Tomasz Damaszk

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni

image29 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbyła się tradycyjnie kolęda. Gościliśmy Dyrektora Radia Głos ks. Prałata Ireneusza Smaglińskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Kaliska Pana Andrzeja Przewłockiego, Sołtysa Wsi Bytonia Pana Janusza Schutzmana oraz emerytowaną Dyrektor Szkoły Panią Gertrudę Stanowską.  Na kolędzie zgromadzili się również przewodniczący samorządów klasowych, przedstawiciele drużyn harcerskich, szkolnego koła „Caritas” oraz Samorządu Uczniowskiego. Kolędzie przewodniczył proboszcz zblewski ks. prałat Zenon Górecki.  Dzieci  z klasy V zaprezentowały inscenizację „Kolędnicy” Wspólnie śpiewaliśmy kolędy.  Dyrektor szkoły tradycyjnie wręczył gościom symboliczne upominki, a ks. proboszcz obrazki wszystkim obecnym.

Irena Czaja

21 grudnia 2018 r. w naszym oddziale przedszkolnym grupa „Motylki” odbyła się uroczysta Wigilia, w której uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Dzieci śpiewały piosenki o tematyce świątecznej, wspólnie kolędowali ze swoimi rodzicami. Wszyscy się wspólnie integrowali wzmacniając więzi rodzinne. Odwiedził nas również Mikołaj z prezentami dla każdego grzecznego dziecka:). Łamiąc się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia. Na zakończenie wszyscy zasiedli do stołu na wspólny poczęstunek. Wspólne świętowanie przyczyniło się do kultywowania polskich tradycji świąt Bożego Narodzenia nie tylko w domu, ale również w przedszkolu.

Natalia Szamocka

 

 

 

 

16 listopada 2018 r. w oddziale przedszkolnym w Bytoni odbyło się uroczyste „Pasowanie na prawdziwego przedszkolaka”. Dla najmłodszych dzieci było to ogromne przeżycie , ale trzymały się bardzo dzielnie. Z uśmiechem na twarzy recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły, grały na instrumentach muzycznych– otrzymując od rodziców gromkie brawa. Po wykonanych zadaniach Pan Dyrektor za pomocą :”czarodziejskiej kredki” dokonał „Aktu Pasowania”.
Wręczono dzieciom dyplomy oraz skromne upominki. Na zakończenie zaproszono wszystkich gości na słodki poczęstunek. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców jak i nauczycieli:)

DZIĘKUJEMY NASZYM „MOTYLKOM” ZA PIĘKNY WYSTĘP
JESTEŚCIE WSPANIALI!!

Natalia Szamocka

 

 

W tym roku uroczyście świętowaliśmy 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża pod hasłem „Echo niebios”. Dnia 16 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Bytoni odbył się apel poświęcony Wielkiemu Rodakowi. Młodzież z klasy VII i VIII przedstawiła nauczanie Papieża, a zespół muzyczny zaśpiewał piękne utwory.  Całości dopełniła prezentacja multimedialna przygotowana przez ucznia klasy VIII Kubę Kremsa. Na holu można było obejrzeć gazetkę o Janie Pawle II. Natomiast 21 października br. zaprezentowano przygotowany montaż słowno - muzyczny mieszkańcom Bytoni i okolic w kaplicy pod wezwaniem św. Rocha w Bytoni.

Irena Czaja

 

 

 

 

W środę  10 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły udali się do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na spektakl zrealizowany w oparciu  o lekturę obowiązkową  pt. Balladyna.  Dramat przedstawia  historię dwóch sióstr, Aliny i Balladyny, w których zakochuje się książę Kirkor. Marzenia o królewskim tronie, władzy i bogactwie popychają Balladynę do krwawych zbrodni.

W najpopularniejszym dramat Juliusza Słowackiego znaleźć można wątki baśniowe, legendy, czary, intrygi, miłość i rywalizację. Mimo upływu lat, tematyka Balladyny jest wciąż aktualna. Ciągle odkrywa się jej treść na nowo, ciągle wzbudza emocje odbiorców. Ukazuje występne namiętności, chęć posiadania, wręcz żądze władzy, co nierzadko widoczne jest w dzisiejszym społeczeństwie.

Czytaj więcej...