Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /autoinstalator/joomla/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Regulamin rekrutacji i korzystania z oferty edukacyjnej Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Bytoni

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i korzystania z oferty edukacyjnej LOWE przez osoby dorosłe w projekcie „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Bytoni, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr POWR.02.14.00-00- 1007/19 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” zawartej pomiędzy Fundacją Małopolska Izba Samorządowa z siedzibą w: 31-068 Kraków, al. Ignacego Daszyńskiego 16 a Gminą Zblewo, ul. Główna 40
 

 • § 1

Postanowienia ogólne

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

 • Ośrodek LOWE – należy przez to rozumieć Lokalny Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Bytoni uruchomiony przy szkole Podstawowej im. E. Dywelskiego w Bytoni, ul. Kasztelańska 3 w ramach umowy o powierzenie grantu;
 • Oferta edukacyjna LOWE – należy przez to rozumieć formy wsparcia proponowane osobom dorosłym przez Ośrodek LOWE.
 • Projekt – należy przez to rozumieć projekt pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2” określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.02.14.00-00-1007/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i korzystania z oferty edukacyjnej Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Bytoni
 • Sekretariat LOWE - należy przez to rozumieć Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Dywelskiego, ul. Kasztelańska 3, Bytonia.
 • Uczestnik LOWE – należy przez to rozumieć osobę spełniającą kryteria definicji Odbiorcy Wsparcia LOWE, korzystającą z oferty Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji;
 • Wsparcie LOWE – działania o charakterze edukacyjnym realizowane na rzecz Uczestników Projektu przez Ośrodek LOWE w Bytoni

 

 • § 2

Odbiorcy wsparcia LOWE

 1. Odbiorcami wsparcia LOWE są osoby dorosłe, w tym rodzice lub opiekunowie dziecii młodzieży realizującej obowiązek szkolny.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z oferty edukacyjnej LOWE będą miały osoby dorosłe:
 3. pochodzące z obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych;
 4. mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych rozwijających umiejętności stanowiące podstawę dla uczenia się w różnych formach i miejscach oraz przez całe życie;
 5. posiadające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości);
 6. przejawiające brak aktywności zawodowej i społecznej, w tym osoby przejawiające jedynie aktywność w rolnictwie jako jedynym źródłem utrzymania;
 7. bezrobotne[1] lub nieaktywne zawodowo[2], w tym w szczególności długotrwale pozostające bez pracy;
 8. osoby uzależnienione od form pomocy społecznej i wsparcia rodziny;
 9. osoby osamotnione;
 10. przejawiające brak form wsparcia edukacyjnego, społecznego, integracyjnego dla osób starszych;
 11. osoby NEET (nie pracujące, nie uczące się, bez doświadczenia zawodowego);
 12. związane z niskowydajnym rolnictwem[3];
 13. osoby w wieku wieku niemobilnym (według definicji GUS);
 14. osoby pracujące chcące podwyższyć swoje kompetencje ważne w poszukiwaniu lepszej pracy lub poprawy swojej pozycji w miejscu pracy, w tym np. pracownicy małowydajnych firm bez perspektyw rozwoju, z utrwalonymi niskimi wynagrodzeniami, niezadoweloni ze swojego statusu w pracy w związku z niewykorzystywaniem swojego wykształcenia i umiejętności itp.;
 15. pozostałe osoby dorosłe chcące skorzystać z oferty LOWE, w zależności od zdiagnozowanych problemów ekonomicznych i społecznych.

 

 • § 3

Zasady kwalifikacji uczestników

 1. Uczestnik przed złożeniem formularza rekrutacyjnego powinien zapoznać się z Regulaminem.
 2. Udział w projekcie ma charakter dobrowolny.
 3. Uczestnik zainteresowany skorzystaniem z oferty edukacyjnej LOWE zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów zgłoszeniowych:
  1. Formularz rekrutacyjny (składany przez Uczestnika raz na cały projekt), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  2. Oświadczenie uczestnika (składane przez Uczestnika raz na cały projekt), stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
 4. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 3 muszą być wypełnione czytelniei właściwie podpisane.
 5. Sekretariat LOWE potwierdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych, o których mowa w ust. 3.
 6. W przypadku gdy Uczestnik dostarczy niekompletne lub niewłaściwie wypełnione dokumenty zgłoszeniowe, o których mowa w ust. 3, dokumenty te podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich uzupełnienia.
 7. Złożone przez Uczestnika dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
 8. Rekrutacja Uczestników na poszczególne formy wsparcia LOWE ma charakter otwarty i jest prowadzona przez Sekretariat LOWE.
 9. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do udziału w co najmniej dwóch formach wsparcia z oferty ośrodka LOWE.
 10. Sekretariat LOWE dołoży starań, aby – tam gdzie to możliwe – we wsparciu LOWE znalazła się reprezentacja każdej płci.
 11. Rekrutacja Uczestników do udziału we wsparciu LOWE będzie uwzględniała następujące etapy:
  1. Kwalifikacja formalna obejmująca:
   1. Kryteria obligatoryjne:
    1. Wiek - osoba dorosła, tj. pełnoletnia w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – spełnia/nie spełnia
    2. Miejsce zamieszkania - osoba mieszkająca w rozumieniu Ustawy
     z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny na obszarze objętym działaniami Projektu - spełnia/nie spełnia
   2. Kryteria preferencyjne:
    1. Wykształcenie - osoba z niskim kwalifikacjami, w tym:
 • Osoba z wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym: 4 pkt
 • Osoba z wykształceniem/kwalifikacjami wymagającymi aktualizacji (co najwyżej średnie i policealne zdobyte przed 2000 rokiem, które uniemożliwiają lub utrudniają znalezienie/zmianę zatrudnienia): 4 pkt.
 1. Status zawodowy:
 • Osoba nieaktywna zawodowo lub bezrobotna: 4 pkt. (w przypadku osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy - dodatkowe 4 pkt.)
 • Osoba związana z rolnictwem: 4 pkt.
  1. Sytuacja materialna - osoba podlegająca formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny: 4 pkt.
  2. Wiek - Osoba w wieku 45+: 4 pkt
  3. Płeć - Kobieta: 4 pkt.
  4. Niepełnosprawność: 4 pkt.
 1. Kwalifikacja merytoryczna - wywiad/rozmowa z doradcą obejmujący/a zebranie dodatkowych informacji nt. dotychczasowej aktywności edukacyjnej osoby, motywacji osobistej dot. rozwoju osobistego, potrzeb edukacyjnych, itp.
 1. Na podstawie liczby zebranych punktów tworzona jest lista Uczestników do udziału w formie wsparcia. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, decyzję  o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału podejmuje Koordynator LOWE, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo przysługuje Uczestnikowi, który posiada niskie kwalifikacje, a jeśli te będą takie same – czas pozostawania bez pracy.
 2. W przypadku zainteresowania udziałem w danym wsparciu większej liczby Uczestników niż określona liczba dla danego wsparcia, Uczestnicy będą wpisywani na listę rezerwową – zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.
 3. Udział Uczestnika we wsparciu LOWE jest bezpłatny.
 4. Warunkiem udziału Uczestnika we wsparciu LOWE jest złożenie kompletnych dokumentów zgłoszeniowych, o których jest mowa w pkt. 3. Przez kompletność należy rozumieć wypełnienie wszystkich danych w formularzy rekrutacyjnym i złożenie czytelnego podpisu na formularzu rekrutacyjnym, o którym jest mowa w pkt. 3.a i oświadczeniu, o którym jest mowa w pkt. 3.b.
 5. Każdy Uczestnik zostanie powiadomiony o udziale w danej formie wsparcia, w tym o miejscu, terminie i programie przez Sekretariat LOWE telefonicznie lub meilowo
 6. Informacje dotyczące planowanych form wsparcia, ich terminów i miejsca, programów wsparcia, osób prowadzących oraz wzory dokumentów zgłoszeniowych, o których mowa w ust. 3, są dostępne na profilu facebook (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Zblewo) https://www.facebook.com/Lokalny-O%C5%9Brodek-Wiedzy-i-Edukacji-w-Gminie-Zblewo-107032601104419
 • § 4

Zasady uczestnictwa we wsparciu

 1. Sekretariat LOWE ustala terminy i godziny realizacji poszczególnych formy wsparcia.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia dokumentów związanych bezpośrednio z uczestnictwem w Projekcie i w formie wsparcia, w szczególności do wypełnienia pre- i post-testów wiedzy (o ile forma wsparcia przewiduje), podpisywania listy obecności, dokumentów poświadczających odbiór materiałów szkoleniowych.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w min. 80% zajęć danej formy wsparcia.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo do:
  1. udziału we wsparciu zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  2. zgłaszania uwag dotyczących zajęć oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio trenerowi bądź do Sekretariatu LOWE,
  3. otrzymania materiałów szkoleniowych, o ile dana forma wsparcia to przewiduje,
  4. oceny organizacji i przebiegu zajęć, wykładowców za pomocą ankiet ewaluacyjnych,
  5. otrzymania zaświadczenia o udziale we wsparciu, pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej 80% wymiaru czasu wsparcia,
  6. wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa we wsparciu.
 • § 5

Zasady rezygnacji z uczestnictwa we wsparciu

 1. W przypadku braku możliwości uczestniczenia Uczestnika we wsparciu, Uczestnik jest zobowiązany poinformować telefoniczne/mailowo Sekretariat LOWE o zaistniałym fakcie, przynajmniej na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem pierwszego dnia wsparcia, a Sekretariat LOWE wyznacza na jego miejsce zastępstwo.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa we wsparciu w trakcie jego trwania, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.
 • § 6

Zasady monitoringu

 1. Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem.
 2. Uczestnik zobowiązani jest do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie.
 3. Uczestnik zobowiązani jest do informowania Sekretariat LOWE o ewentualnych zmianach danych teleadresowych (tj. nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, województwo, powiat, telefon stacjonarny, telefon komórkowy oraz adres poczty elektronicznej).
 4. Informacje, o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane wyłącznie
  do wywiązania się przez ośrodek LOWE z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu.
 • § 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
 2. Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny w Sekretariacie LOWE i na stronie internetowej projektu
 4. W przypadkach sporów i zaistnienia sytuacji nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Koordynator ośrodka LOWE.
 5. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie uczestnika

 

[1] Przez osobę bezrobotną należy rozumieć osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, zarejestrowaną w urzędzie pracy.

[2] Przez osobę nieaktywną zawodowo należy rozumieć osobę, które w danej chwili nie pracują i nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Do osób nieaktywnych zawodowo zalicza się m.in. studentów studiów stacjonarnych; studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne, osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.

[3] Przez osobę związaną z rolnictwem należy rozumieć osobę zajmującą się zarobkowo rolnictwem, ubezpieczoną w KRUS lub osobę wchodzącą wskład gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.